Moyo Dhehwa

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Maita Moyo
Maita Dhehwa
Maita Bvumavaranda

Varozvi vakapera nenda
Varozvi vanodya nhoko dzezvironda Vakakanya churu nemate

Dzimbabwe KwaMambo
Maita Varidzi Venyika Ino

Vakadzi Vachiza Vomene

Kudanga Kusina Chinoshayikwa
Vane Muti Unokopa Chirimo
Zhizha Richikozha Ndove

Vamusimira Mombe
Kusimira Mbudzi Urombo

Maita Moyo
Maita Dhehwa
Bvumavaranda
Sahayi Changamire
Chibwechitedza
Vakabva Guruuswa
Hekanhi Sahi , Vamushaya chinorashwa nyama tinodya,mukaka tinodya,ndove tinodzurudzuta mumba,nyanga tinoita gonan'ombe,dehwe tinogarira,muswe tinopumhisa. Maita vomwene vevanhu vakami vemukaka hekanhi mombe,mombe,mombe