Kusunda

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Shoko rokuti kusunda kana kuti kusairira (pushing) zvinoreva kuisa fosi pane chinhu munhu kana muchina uri kuisa fosi iri akatarisa kuri kuenda chinhu chacho kana chofamba nokuda kwefosi iyi. Muenzaniso yokusunda tingati kusunda bhara rinevhu kana paya tinoona ana jega vachisunda ngoro dzavo.

Panosundwa mutoro panoitikawo imwe fosi inopesana neyatanga kusunda, fosi iyi inopesana tichaiti fosi inodzorera - reactive force. Fosi inodzorera inoenda kwakapesana nefosi inotekenya, asi fosi mbiri idzi dzine huhombe hwakaenzana.