Gumbo Madyirapazhe

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Mazvita Gumbo Maita zvenyu Madyirapazhe Shava huru yaka pamba Gona Gara ramasango Chipauro chamafuta Chikodza mhandara

Godza muto mhuru inobva Gona Vezheve tsuku VeRufura Mushukuru we Gona Vane chitanga chisisazari ngombe Chinotozara musi wezvita

Maita vari Masakadya Maita vari Njaidza Vari mhiri kwaNyazvidzi Vari Hwiri Vari Zvomutumbwe Vari Raubwi Vari Muharu huru Vari chikomo chaMabwazhe, Chisema, Sambiri . Vane gidi ririmuura

Chikara chapazhemwongo Chifambanamana Chifuramakuru Mazondo tinodya

Maita vari Svikire Maita vari Maturi Vari Chivende Vari Hubvumwe

Chipatsamakuru Godzamuto Shava yangu iyi Chitanga Chikanyamatope

Maita vari mupfukudza kunodyiwa boora nemuchirimo Vari Chikakatanwa Vari Boromoka Vari Mandira

Ganyamatope, hekani Madyirapazhe Kuti vane zhara vaponewo Hekani Musipa mareranherera Matsikapasi kuzorora kuvata Hekani Gutu Hekani weGona Ndisengei, senganhundwa Sengamusoro pane romo neziso Hekani Mhandamakanga Matakuradumbu Matangakumwa muviri une nyota Matsikapachena nepane rima Vatambi vomuganyiro

Bumazvirema, hekanhi Masengedzwa Teveratsimba mustvairo wezhira Hekani Murendo Mushayachirashwa Mafuta tinozora Runyanga igonangombe Gumbo mubhadha Dovo tinowadza Nyama tinodya, mukak tinomwa Muswe inhawo, ndove inodzura mumba Zvaitwa Chitova, mushukuru we Gonangombe Aiwa zvaitwa Gumbo, Chinemukukutu maKorekore