Duranhamba

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Muchidzidzo cheMasvomhu duranhamba (logarithm in English) renhamba X pahwaro b ndiyo nhamba inotaura kuti hwaro hunofanirwa kudzokorora kuwanza kangani kuti pazobuda X.

Somuenzaniso, duranhamba rechiuru (1000) pahwaro hwagumi (10) ndinhatu (3). Apa tiri kududzira masvomhu anoti 1000 = 103. Zvoreva kuti duranhamba rinotaura kuti gumi (10) ari kudzokorora kuwanza kangani kuti pabude 1000. Gumi ndiye hwaro, nhatu ndiye duranhamba. Somuenzaniso duranhamba rinonatsa kuwonekwa kana mutsara wemasvomhu wanyorwa sezvizvi:

  • 10 x 10 x 10 = (101)3 = 103 = 1000
  • 10 x 10 = (101)2 = 102 = 1000
  • 10 = (101)1 = 101 = 10
  • 1 = (101)0 = 100 = 1


Mashoko anoti duranhamba rechiuru (1000) pahwaro hwagumi (10) ndinhatu (3), anonyorwa achipfupiswa sezvinotevera:

Duranhamba10 1000 = 3

Nemurangariro mumwechete mashoko anoti, duranhamba remakumi matanhatu neina (64) pahwaro hwambiri (2) ndinhanhatu (6), anonyorwa achipfupiswa sezvizvi:

Duranhamba2 64 = 6

Kurerutsa Mutauro[chinja | edit source]

Zvakafanira kuti panyorwe mashoko anotaurika kuEnglish achiturikirwa kuenda kuChiShona:

  • Logarithm to base 2 of 16 is 4, inenge yonyorwa kuchinzi: duranhamba ragumi nenhanhatu (16) pahwaro hwambiri (2) ndi ina (4).
  • Find the logarithm to base 10 of 10,0000 inenge yonyorwa kuchinzi: Tsvaga duranhamba rezviuru gumi (10,000) pahwaro hwagumi (10). Mhinduro ndiina (4).

Kupiwa Kwezita[chinja | edit source]

Zita rokuti duranhamba riri kubva pakuti kana panyorwa duranhamba yakadenengara mugotsi mehwaro tinobva tabuditsa pachena nhamba iri kutsvagirwa duranhamba. Tarisai zviri panoperera mutsara unotevera:

  • 1000 = 10 x 10 x 10 = (101)3 = 103


Zvakakosha kuonesana kuti mashoko ekuti duranhamba hariko kuChiShona chinodzidziswa kuZvikoro; pano munyori ari kuzama kuturikira chete mashoko anotaurika kuEnglish.