Mukana (Wokuita)

From Wikipedia
Jump to: navigation, search

Mukana (opportunity) kuwanikwa kana kuvapo kwegwanza rokuti munhu angapinda naro pakava nepundutso.