Kusvira

From Wikipedia
Jump to: navigation, search

Kusvira ishoko rinonyadzisa rinoreva kupinzwa kwenhengo yemurume munhengo yemukadzi. Mamwe mashoko anoshandiswa kureva zvimwechete ndeanoti; kurara, kuisa, kana kuti kukwira. Shoko rekuti kurara, sekuti "kurara nemukadzi" ndiro rinonyanyoshandiswa kana vanhu vachitaura pane ruzhinji, kana vanyarikani. Nhengo dzemurume dzinodaidzwa namazwi akasiyanawo sekuti; mboro (rinonyadzisira),chombo, kana kuti mhuka. Nhengo dzemukadzi dzinodaidzwawo namazwi anoti; beche (rinonyadzisa), mbutu [rinonyadzisira], mukana kana kuti kunzira. Izwi rekuti nhengo dzesikarudzi rinokwanisa kureva nhengo dzemurume kana dzemukadzi.

Muchiitiko ichi, tsinga dzenhengo yemurume dzinozara neropa zvinokonzera kuti nhengo yacho iwomarare, kana kuti kumira. Kana ichinge yamira kudaro murume anopinza nhengo yake mune yemukadzi, achiita seanopinza nekuburitsa. Kupinza nekuburitsa uku kunoita kuti murume nemukadzi vanakirwe nechiitiko ichi. Panozosvika nguva yekuti murume anozwa kunakirwa kwakadzama kunozokonzera kuti nhengo yake iburitse mbeu, kunonzi kutunda. Vakadziwo vanokwanisa kusvika pakunakwirwa kwakadzama uku, asi nekuti chiitiko ichi hachisi chinhu chaingotaurwa taurwa pese pese, vazhinji vaisaziva kuti vakadzi vangasvikewo pachinhanho ichocho nenyaya yekuti kazhinji murume ndiye anotanga kusvika obva oregera mukadzi asati.

Kana murume achinge atundira munhengo yemukadzi, mukadzi anokwanisa kubata pamuviri, inova iyo nzira yekuti vanhu vavepo panyika. Mazuva ano kwava nenzira dzakasiyana dzekudzivirira kuti mukadzi asaite pamuviri kana achinge arara nemurume. Uyezve nekuda kwezvirwe zvepabonde, kunyanya-nyanya chirwere cheshura matongo, dzira yekuzvidzivirira kubva muzvirwere uye kudzivirira pamuviri iri kunyanya kushandiswa ndeyekupfekedza nhengo yemurume nekondomu. Makondomu aya anoita kuti ganda renhengo yemurume neyemukadzi zvisabatane uyezve kuti mvura dzese dzinobuda pakusanganga apa dzisaende panhengo yeumwe.Kupinda nekubuda uku kunoitwa nenzira dzakasiyana. Vamwe vanokwirana mukadzi ari pasi kana kuita mukwirirano hwembwa. Zvinongosiyana nemurume nemukadzi kuti ndeupi mukwiriro unovanakidza.