Islam

From Wikipedia
Jump to: navigation, search

Islam (Islam in English) iboka revanhu vanonamata Allah akaparidzwa nemuporofita Mohammed. Ruzhnji rwevanhu vanotevedza chinamato ichi vanowanikwa kunyika dzeMiddle East uye nyika dziri kumusoro kweAfrica. Vazhnji vavo vanhu verudzi rwechiArab. Vanhu vanotevedza chitendero ichi vanodanwa kunzi maMuslim. Nyika ine vatendi vechiMuslim vakanyanya kuwanda ndiyo Indonesia; asi vanhu vari kuIndonesia havasi verudzi rwechiArab.