Gwaradziro

From Wikipedia
Jump to: navigation, search

Gwaradziro (Control in English) zvinoreva maitiro ane chinangwa chokukonzera kuti vanhu kana zvinhu zvifambe mugwara rakatarwa riri kudiwa kuti rive ndiro rinotevedzwa kufambwa naro. Iri ishoko raumbwa pano kuturikira shoko rinoti control riri kuEnglish.

Vamwe vatauri vanoti kudzimurira kureva kutsiura kunokonzera kuzvidzora pamunhu. Somuenzaniso:


 • Dzimurira muchairi, arege kumhanyisisa motokari.
 • Kana usinga dzimuriri mwana wako, achakura asina tsika.


Kupiwa kwezita[chinja | edit source]

Pakutaura kwemazuva ose tinoti:

 • Kana munhu akatora nzira inodimbura hurefu hwenhambwe anonzi adimbudzira kana kuguridzira.
 • Kana munhu akatsauka kubva panzira inofanirwa kutevedzwa anonzi atsaudzira.
 • Kana munhu akagadzika chirongo pachinochinga mvura iri kudonha kubva padenga remba munguva yekunaya anonzi ari kuchingidzira mvura.
 • Kana munhu achishandisa tsvanza kubata-bata, achitsvaka kuti ofamba nepapi murima sezvinoita bofu anonzi ari kutsvanzadzira. Pahuwandu chanza kunenge kwonzi tsvanza.
 • Saka pano kana chinhu chakonzerwa kuti chitevedze gwara rakafanirwa kutevedzwa chinozi chagwaradzirwa kana kuti chiri mugwaradzira.


Kurerutsa Mutauro[chinja | edit source]

 • The Controller who cause to be in control - wacho anokonzera kuti zvinhu zvive mugwara anenge onzi mugwaradzi.
 • To Control a machine - kunenge kwonzi kugwaradzira muchina.
 • They have no control over their branch - kunenge kwonzi havana gwaradziro pamusoro pebazi ravo.
 • The process is under control - kunenge kwonzi chirongwa chiri mugwaradziro kana kuti chakagwaradzirwa.


Iri shoko richafanobata pose panoda kunzi control kusvika kwave nerimwe shoko ringava nani rinotaura inonzi control kuEnglish. Mune dzimwe nhambo shoko rokuti kudzora rinoshanda kutaura control, asi kunoita pamwe panoramba kupinda shoko rokuti kudzora ipo pachida kunzi control.