Kudzimurira

From Wikipedia
(Redirected from Gwaradziro)
Jump to: navigation, search

Shoko rokuti kudzimurira (exercise authoritative or dominating influence over; moderate or control) rinoreva maitiro ane chinangwa chokukonzera kuti vanhu kana zvinhu zvifambe mugwara rakatarwa riri kudiwa kuti rive ndiro rinotevedzwa kufambwa naro. Iri ishoko riri kushandiswa muzvinyorwa zviri pano richiturikira shoko rinoti control riri kuEnglish.

Somuenzaniso:


  • Dzimurira muchairi, arege kumhanyisisa motokari.
  • Kana usingadzimuriri mwana wako, achakura asina tsika.