Dandira

From Wikipedia
Jump to: navigation, search

Izwi iri rinoreva zvinhu zvitatu.
(1) Chekutanga, dandira chirukwa chinoitwa nezvipembenene zvinonzi madandemutande.
(3) Chepiri, dandira nderumwe rudzi rwedzinde rinogona kuwanikwa mumunda sebundo rinokura rotandira pasi panzvimbo yakakura kana kumonera pahunde yomuti rotevedza matavi ese emuti uyu.
(3) Mazuva ano, izwi rokuti dandira tinogona kuritora torishandisa mukureva dandirautande recomputer rinonzi internet kana kuti web kuChirungu.
(4) Dandira rinorevawo mutowo wokuita basa nenzira yakarongeka inopota ichidzokororwa nguva dzose - regular, organised procedure.